מכרז 100/2016- "דירה
להשכיר באלנבי", ירושלים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png
מכרז 100/2016- "דירה להשכיר באלנבי", ירושלים

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות חכירה, להקמת מתחם מגורים הכולל 279 יח"ד ומסחר ולניהול והפעלה של פרויקט
"דירה להשכיר באלנבי" – מתחם מגורים להשכרה למשך 20 שנים בשכונת ארנונה (מחנה אלנבי) בירושלים
מכרז מספר 100/2016
 

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ ("החברה") ביחד עם רשות מקרקעי ישראל ("רמ"י") מזמינות בזה הצעות  לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים בגין מקרקעין הכולל את המגרשים בטבלה להלן לצורך תכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים שיכלול 279 יח"ד בהשכרה ארוכת טווח למשך תקופה שלא תפחת מ- 20 שנה. 25% מיחידות הדיור  תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים, 75% מיחידות הדירות יושכרו בשוק החופשי במחיר שוק. בתום תקופת ההשכרה כאמור רשאי יהיה הזוכה למכור את יחידות הדיור כדירות מגורים, והכל בהתאם לקבוע בחוברת המכרז על נספחיה.

 

בנוסף ליחידות הדיור, הפרויקט כולל הקמת חזית מסחרית במגרשים 202-203 אשר הזוכה במכרז יהא רשאי להשכיר ו/או למכור, כמפורט במסמכי המכרז, וכן כולל בניית גני ילדים במגרש 201 שיועברו לבעלות הרשות המקומית וביצוע עבודות פיתוח למגרשים המיועדים לשטח ציבורי פתוח (שצ"פ) אשר יועברו לתחזוקה על ידי הרשות המקומית.

 

פרטי המקרקעין שעל גביהם יוקם הפרויקט ומספר הדירות, לפי תכנית 13443:

גוש חלקה מס' מגרש שטח (מ"ר) מספר יח"ד
30136 46 201 4,701 78
202 2,902 53
203 3,500 55
30300 6 204 6,086 93

----------------------------------------------------------------

פורסמה הודעת הבהרה מס' 6 למציעים.

לצפייה בהודעת הבהרה מס' לחץ/י על כפתור "הודעות הבהרה".

----------------------------------------------------------------

לתשומת לב המציעים

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על הארכת התקופה להגשת הצעות ,
אשר תחול מיום א' 21.8.2016 ועד ליום ב' 29.8.2016 בשעה 12:00 (מועד אחרון).

 כמו כן, פורסמה הודעת הבהרה מס' 5 למציעים.

לצפייה בהודעת  הבהרה מס' לחץ/י על כפתור "הודעות הבהרה".

----------------------------------------------------------------

לתשומת לב המציעים, פורסמה חוברת המכרז העדכנית

חוברת המכרז העדכנית, הכוללת את השינויים המסומנים שבוצעו בה בהתאם להודעות הבהרה 1-4, זמינה להורדה.
ניתן להגיש, במסגרת ההצעה, את חוברת המכרז בנוסחה העדכני או בנוסח המקורי, ואולם – את נספח 11 להזמנה לקבלת ההצעות, יש להגיש בנוסח העדכני. כמו כן, לאחר הזכייה, יידרש הזוכה במכרז להשלים חתימתו על גבי נוסח החוברת העדכני.

להורדת חוברת המכרז העדכנית  לחץ/י על כפתור "חוברת המכרז".            

                       

          

ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני: allenby@aprent.co.il

לצפייה בסרטון הפרויקט לחץ על התמונה

                                                                    

הדמיות תלת ואנימציה:   אסף פרץ

הפקה: Redbird Studio - Creative online movies 

במאי: מתן שחר