מצגות מכנס
המציעים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png
מצגות מכנס המציעים

מצורפות להלן מצגות שהוצגו בכנס המציעים ביום 5.11.2015.

יובהר כי כל האמור במצגות אלו אינו בא להוות תחליף לנתונים המצויים בחוברת המכרז. בכל מקרה של סתירה, תגברנה הוראות חוברת המכרז.

מצגת מכרז הגדנ"ע - עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מצגת היבטים משפטיים - עו"ד יצחק נרקיס, מ.פירון ושות'

מצגת תנאי סף והיבטים פיננסיים - שאול בן שימול, BDO זיו האפט

היבטים עירוניים  - עמי כץ, עיריית תל אביב-יפו