מכרז מס' ים/167/2019 -
דירה להשכיר במורדות ארנונה, ירושלים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה לחץ/י כאן

PDF_2  לצפייה במסמכי המכרז לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

לתשומת לב המציעים:

על אף האמור בהודעות הבהרה 1-2 למכרז, תשומת לב המציעים שלא תפורסם חוברת מכרז עדכנית.

על המציעים להגיש, במסגרת הצעתם, את חוברת המכרז בנוסח המקורי בצירוף הודעות ההבהרה.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

פורסמה הודעת הבהר מס' 2. לצפייה בהודעה לחץ/י כאן.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מכרז מס' ים/167/2019 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך במתחם מורדות שכונת ארנונה בירושלים

ועדת המכרזים מודיעה בזאת כדלקמן: 

כפי שפורסם בחוברת המכרז, המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יחול בתאריך 23.9.2019 בשעה 12:00 בצהריים.