מכרז מס' מר/1/2019 -
"דירה להשכיר בגן יבנה"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/1/2019 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בגן יבנה 

ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום 19.5.2019 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום 20.5.2019 (בין השעות 09:00-12:00). העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם. 

תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה. 

כמו כן, פורסמה הודעת הבהרה מס' 1. לצפייה בהודעת ההבהרה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/1/2019 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בגן יבנה 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

חוברת המכרז פורסמה באתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י בתאריך 25.2.2019 וניתנת להורדה. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 6.5.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

IE  לצפייה במסמכי המכרז לחץ/י כאן

IE  לצפייה במסמכי התכנית לחץ/י כאן

IE לצפייה בהדמיות לחץ/י כאן