מכרז מס' מר/514/2018 -
"דירה להשכיר בשוהם"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

תשומת לב המציעים שחוברת מכרז עדכנית הועלתה לאתרים. 

המציעים יהיו רשאים להגיש, במסגרת הצעתם, את חוברת המכרז בנוסח העדכני או בנוסח המקורי, אך בכל מקרה יהיו מחויבים לצרף להצעתם את מלוא הודעות ההבהרה כשהן חתומות על ידם בשולי כל עמוד, ויהיו מחויבים לאמור בהודעות הנ"ל.

המציע שהצעתו תזכה, יידרש לחתום על ההסכם העיקרי בנוסח העדכני. 

עקב פרסום חוברת המכרז העדכנית, המועד האחרון להגשת הצעות יוארך עד ליום רביעי 17.4.2019, בשעה 12:00. 

תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/514/2018- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בשכונת הדרים בשהם 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 26.2.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 15.4.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2  לצפייה במסמכי המכרז לחץ/י כאן