מכרז מס' 003/2018
לבחירת יועצי ליבה

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

לתשומת לב המציעים, פורסמה הודעת הבהרה מס' 3 וכן חוברת מכרז והסכם התקשרות עדכניים.

לצפייה ראו בתחתית העמוד.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

MS_Excel  אקסל להזנת נתונים

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

MS_PowerPoint  מצגת מכנס המציעים

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 2

MS_Word  טופס מס' 2 - פירוט ניסיון העבר של המציע

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 3

PDF_2  חוברת מכרז בגרסה להגשה - מעודכן ליום 23.12.2018

PDF_2  חוברת מכרז בשינויי מהדורה - מעודכן ליום 23.12.2018

PDF_2  ההסכם בגרסה להגשה - מעודכן ליום 23.12.2018

PDF_2  ההסכם בשינויי מהדורה - מעודכן ליום 23.12.2018