מכרז מס' 002/2018
לבחירת חברות מתכננות

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

לתשומת לב המציעים,  במסגרת הודעת הבהרה מס' 4 פורסמו חוברת מכרז והסכם התקשרות עדכניים.

כמו כן, פורסמה הודעת הבהרה מס' 5.

לצפייה ראו בתחתית העמוד.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2  תעריף תכנון

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 1

MS_PowerPoint  מצגת כנס מציעים

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 2

MS_Word  טופס 2א - פירוט ניסיון העבר של מנהל הפרויקט מטעם המציע

MS_Word  טופס 2ב - פירוט ניסיון העבר של האדריכל מטעם המציע

PDF_2  נספח ב' להודעת ההבהרה

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 4

PDF_2  הסכם התקשרות בגרסה להגשה - מעודכן ליום 18.12.2018

PDF_2  הסכם התקשרות בשינויי מהדורה - מעודכן ליום 18.12.2018

PDF_2  חוברת המכרז בגרסה להגשה - מעודכן ליום 18.12.2018

PDF_2  חוברת המכרז בשינויי מהדורה - מעודכן ליום 18.12.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 5