מכרז מס' צפ/311/2018 -
"דירה להשכיר בנצרת עילית"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

פורסמה הודעת הבהרה מס' 7 למציעים. לצפיי בהודעת ההבהרה לחץ/י כאן.
כמו כן, פורסמה חוברת מכרז עדכנית מיום 27.8.19. לצפייה והורדת חוברת המכרז לחץ/י כאן.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

פורסמה הודעה מס' 6 למציעים. לצפייה בהודעת ההבהרה לחץ/י כאן.  

 ועדת המכרזים מודיעה על השינויים כדלקמן:

 דחיית מועדים:

א.     המועד הראשון להגשת הצעות יידחה ליום 15.9.2019 (בין השעות 09:00-17:00), והמועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום 16.9.2019 (בין השעות 09:00-12:00). העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם. 

ב.         מועד תוקף ערבות ההצעה יידחה ליום 13.2.2020. יש להגיש את ערבות ההצעה כשהיא בתוקף עד ליום 13.2.2020, לכל הפחות. סעיפים 7.10, 8.4 ו-13.6 ונספח א(5) להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.

 ביתר המועדים לא חל כל שינוי. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

פורסמה הודעת הבהרה מס' 5 . לצפייה בהודעה ההבהרה לחץ/י כאן.

לתשומת לבה המציעים, המועד הראשון להגשת הצעות נדחה ליום ראשון, 28.7.19 בין השעות 09:00 - 17:00 והמועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום שני, 29.7.19 עד השעה 12:00.
כמו כן, תשןמת לב המציעים כי לא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום 26.5.2019 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום 27.5.2019 (בין השעות 09:00-12:00). העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם. 

תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה. 

ביתר המועדים לא חל כל שינוי.

 לצפייה בהודעת ההבהרה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום 31.3.2019 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום 1.4.2019 (בין השעות 09:00-12:00). העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם. 

תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.
ביתר המועדים לא חל כל שינוי. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום 3.2.2019 (בין השעות 09:00-17:00 ), ועל

דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום 4.2.2019 (בין השעות 09:00-12:00 ). העמוד הראשון לחוברת המכרז
וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.
תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.
ביתר המועדים לא חל כל שינוי.

לצפייה בהודעת ההבהרה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*הסרטון וההדמיות להמחשה בלבד