מכרז מס' מר/311/2017 -
"דירה להשכיר בבאר יעקב

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות חכירה, להקמת מתחם מגורים הכולל 234 יח"ד, ולניהול והפעלה של פרויקט
"דירה להשכיר בבאר יעקב" להשכרה למשך 20 שנים
מכרז מספר מר/311/2017

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ ("החברה") ביחד עם רשות מקרקעי ישראל ("רמ"י") מזמינות בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים בגין המקרקעין שפרטיהם להלן, לצורך תכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים שיכלול 234 יח"ד לפחות, שתיועדנה להשכרה ארוכת טווח למשך תקופה שלא תפחת מ- 20 שנה וכן שטחי מסחר. 50% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים, 50% מהדירות יושכרו בשוק החופשי במחיר שוק.

בתום תקופת ההשכרה כאמור, רשאי יהיה הזוכה למכור את הדירות.

את שטחי המסחר במגרש 105 יהא הזוכה רשאי למכור כנכס מניב במקשה אחת (ללא מכירה פרטנית של יחידות) ו/או להשכיר, לאחר תחילת תקופת ההשכרה (כהגדרתה במכרז) ולאחר אכלוס 80% מהשטחים הנ"ל בפועל.

פרטי המקרקעין:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 11.3.2018 ( בין השעות 09:00-17:00),  ועל
דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 12.3.2018 ( בין השעות 09:00-17:00).
העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.
תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.
ביתר המועדים לא חל כל שינוי.

לצפייה בהודעת ההבהרה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 25.2.2018 ( בין השעות 09:00-17:00),  ועל
דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 26.2.2018 ( בין השעות 09:00-17:00).
העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.
תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.
ביתר המועדים לא חל כל שינוי.

לצפייה בהודעת ההבהרה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

לצפייה במסמכי המכרז לחץ/י כאן

לצפייה במסמכי התכנית לחץ/י כאן

לצפייה בתמונות והדמיות לחץ/י כאן

לצפייה בהודעות הבהרה לחץ/י כאן