מכרז מר/288/2017 "דירה
להשכיר בראשון לציון"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות חכירה, להקמת מתחם מגורים הכולל 60 יח"ד, ולניהול והפעלה של פרויקט "דירה להשכיר בראשון לציון" להשכרה למשך 20 שנים
מכרז מספר מר/ 288/2017

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ ("החברה") ביחד עם רשות מקרקעי ישראל ("רמ"י")
מזמינות בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים בגין המקרקעין שפרטיהם להלן, לצורך תכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים שיכלול 60 יח"ד לפחות, שתיועדנה להשכרה ארוכת טווח למשך תקופה שלא תפחת מ- 20 שנה. 25% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים, ו 75%- מהדירות יושכרו בשוק החופשי במחיר שוק.
בתום תקופת ההשכרה כאמור, רשאי יהיה הזוכה למכור את הדירות.

פרטי המקרקעין:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 21.1.2018 ( בין השעות 09:00-17:00), ועל
דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 22.1.2018 ( בין השעות 09:00-17:00).
העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.
תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.
ביתר המועדים לא חל כל שינוי.

לצפייה בהודעת ההבהרה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

לצפייה במסמכי המכרז לחץ/י כאן

לצפייה במסמכי התכנית לחץ/י כאן

לצפייה בתמונות והדמיות לחץ/י כאן

לצפייה בהודעות הבהרה לחץ/י כאן