מכרז ים/231/2017 "דירה
להשכיר במלחה", ירושלים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות חכירה, להקמת מתחם מגורים הכולל 79 יח"ד להשכרה ולניהול והפעלה של פרויקט "דירה להשכיר במורדות מנחת" לתקופה של 15 שנים בשכונת מנחת (מלחה) בירושלים
מכרז מספר ים/ 231/2017

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ (להלן: "דירה להשכיר") ביחד עם רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות" או "רמ"י"), ומשרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד") מזמינים בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים בתנאים שיהיו נהוגים ברשות במועד החידוש (להלן: "חוזה החכירה"), בגין השטחים שפרטיהם בעת פרסום המכרז הם כמפורט להלן.

פרטי המקרקעין שעל גביהם יוקם הפרויקט, מספר הדירות, וסכומי הוצאות הפיתוח שיש לשלם לרמ"י:

___________________________________________________________________________________________

ועדת המכרזים מודיעה על  דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 31.12.2017 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 1.1.2018 (בין השעות 09:00-12:00). העמוד הראשון לחוברת המכרז וכן סעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.

___________________________________________________________________________________________

ועדת המכרזים מודיעה על  דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 17.12.2017 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 18.12.2017 (בין השעות 09:00-12:00). העמוד הראשון לחוברת המכרז וכן סעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.

תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.

ביתר המועדים לא חל כל שינוי.

לצפייה בהודעות ההבהרה לחץ/י כאן

___________________________________________________________________________________________

לצפייה במסמכי המכרז לחץ/י כאן

לצפייה במסמכי התכנית לחץ/י כאן

לצפייה בתמונות והדמיות לחץ/י כאן

לצפייה בהודעות ההבהרה לחץ/י כאן