מכרז מר/232/2017
"דירה להשכיר בשוהם"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות חכירה, להקמת מתחם מגורים הכולל 234 יח"ד, ולניהול והפעלה של פרויקט "דירה להשכיר בשוהם" להשכרה למשך 20 שנים מכרז מספר מר/ 232/2017

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ (להלן: "דירה להשכיר") ביחד עם רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות" או "רמ"י"), מזמינות בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים בתנאים שיהיו נהוגים ברשות במועד החידוש (להלן: "חוזה החכירה"), בגין השטחים שפרטיהם בעת פרסום המכרז הם כמפורט  להלן.

פרטי המקרקעין שעל גביהם יוקם הפרויקט, מספר הדירות, וסכומי הוצאות הפיתוח שיש לשלם לרמ"י:

* לתשומת לב המציעים, במודעת המכרז שפורסמה בעיתונות, ומופיעה באתר במסגרת מסמכי המכרז, נפלה טעות בפירוט הוצאות הפיתוח. לפיכך, יש להתייחס להוצאות הפיתוח המפורטות לעיל ובחוברת המכרז.

____________________________________________________________________________________________

לתשומת לב המציעים,  ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 24.12.2017 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 25.12.2017 (בין השעות 09:00-12:00). העמוד הראשון לחוברת המכרז וכן סעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.

תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.

לצפייה בהודעות ההבהרה לחץ/י כאן

____________________________________________________________________________________________

לתשומת לב המציעים, ועדת המכרזים מודיעה על המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ליום 28.11.2017 .
העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 2.2.12 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.

כמו כן מודיעה ועדת המכרזים על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 7.1.2017 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 8.1.2017 (בין השעות 09:00-12:00). העמוד הראשון לחוברת המכרז וכן סעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.

תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.

לצפייה בהודעות ההבהרה לחץ/י כאן

____________________________________________________________________________________________

לצפייה בסרטון הפרויקט לחץ/י כאן

____________________________________________________________________________________________

PDF_2  לצפייה במסמכי המכרז לחץ/י כאן

PDF_2  לצפייה במסמכי התכנית לחץ/י כאן

PDF_2  לצפייה בהודעות הבהרה לחץ/י כאן