מתחם
הגדנ"ע

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png
מכרז מספר 100/2015

                                                                            

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות פיתוח וחכירה, להקמת מתחם מגורים  ולניהול והפעלה של פרויקט מגורים להשכרה למשך 20 שנים במתחם הגדנ"ע בתל אביב 

                                                                             

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ ("החברה") מודיעה בזאת על פרסום מכרז להקמה של פרויקט מגורים ולהשכרתו והפעלתו בהשכרה ארוכת טווח למשך תקופה של 20 שנה, כאשר 25% מהדירות שתושכרנה, תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים. בתום התקופה כאמור רשאי יהיה הזוכה למכור את הדירות כדירות מגורים.

 פרטי המקרקעין שעל גביהם יוקם הפרויקט:

מגרשים 600 ו-601 על פי תכנית תא/מק/4323 הידועים גםכגוש 6991 חלקות 70 ו-71.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

הודעות ועדכונים

PDF_2  הודעה מס' 7 למציעים

--------------------------------

PDF_2  הודעה מס' 6 למציעים

--------------------------------

 PDF_2  חוברת המכרז - נוסח עדכני 

 PDF_2  הודעה מס' 5 למציעים

--------------------------------

PDF_2  הודעה מס' 4 למציעים

--------------------------------

PDF_2  הודעה מס' 3 למציעים

PDF_2  נספח 1 להודעה מס' 3

PDF_2  נספח 2 להודעה מס' 3

PDF_2  נספח 3 להודעה מס' 3

PDF_2  נספח 4(א) להודעה מס' 3

PDF_2  נספח 4(ב) להודעה מס' 3

PDF_2  נספח 5 להודעה מס' 3

PDF_2  נספח 6 להודעה מס' 3

--------------------------------

PDF_2  הודעה מס' 2 למציעים

PDF_2  מכתב מנכ"ל עיריית תל אביב-יפו

--------------------------------

PDF_2  הודעה מס' 1 למציעים

--------------------------------

PDF_2  מצגות מכנס מציעים 5.11.2015

--------------------------------

מודעות המכרז לצפיה והורדה                                                                                       

PDF_2 מודעת המכרז בעברית

PDF_2  Tender post - English version

PDF_2  מודעת המכרז בערבית

--------------------------------

מסמכי המכרז לצפיה והורדה

PDF_2  חוברת המכרז

PDF_2  תשריט המקרקעין

--------------------------------

קישורים נוספים

IE  מסמכי התכנית

IE  מיקום התכנית במפה

PDF_2   תמונות מהשטח

ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני: gadna@aprent.co.il