מכרז תא/125/2017- "דירה להשכיר
בפרדס", אור יהודה

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

 

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות חכירה, להקמת מתחם מגורים הכולל 284 יח"ד, ולניהול והפעלה של פרויקט "דירה להשכיר בפרדס" להשכרה למשך 20 שנים בשכונת  "פרדס בחיסכון" באור יהודה
 מכרז מספר תא/125/2017
 

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ ("החברה") ביחד עם רשות מקרקעי ישראל ("רמ"י") מזמינות בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים בגין המקרקעין שפרטיהם להלן, לצורך תכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים שיכלול 284 יח"ד לפחות, שתיועדנה להשכרה ארוכת טווח למשך תקופה שלא תפחת מ- 20 שנה. 50% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים, 50% מהדירות יושכרו בשוק החופשי במחיר שוק.

בתום תקופת ההשכרה כאמור, רשאי יהיה הזוכה למכור את הדירות.

 

פרטי המקרקעין שעל גביהם יוקם הפרויקט, מספר הדירות, וסכומי הוצאות הפיתוח שיש לשלם לרמ"י:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

לתשומת לב המציעים, ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 22.10.2017(בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 23.10.2017 (בין השעות 09:00-12:00). העמוד הראשון לחוברת המכרז  וכן סעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.
תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות  ההצעה, נספח א(6).
לצפייה בהודעת ההבהרה לחץ/י כאן.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

לצפייה בסרטון הפרויקט לחץ/י כאן

לצפייה במסמכי המכרז לחץ/י כאן

לצפייה במסמכי התכנית לחץ/י כאן

לצפייה בתמונות והדמיות לחץ/י כאן

לצפייה בנודעות הבהרה לחץ/י כאן