מכרז תא/373/2016 - "דירה
להשכיר במשתלה", תל אביב

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות חכירה, להקמת מתחם מגורים הכולל 136 יח"ד מעל קומה מסחרית של 1,500 מ"ר, ולניהול והפעלה של פרויקט "דירה להשכיר במשתלה" להשכרה למשך 20 שנים בשכונת המשתלה בתל אביב
מכרז מספר תא/373/2016
 

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ  ביחד עם רשות מקרקעי ישראל  ועיריית תל אביב-יפו מזמינות בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים בגין המקרקעין שפרטיהם להלן, לצורך תכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים שיכלול 136 יח"ד לפחות, שתיועדנה להשכרה ארוכת טווח למשך תקופה שלא תפחת מ- 20 שנה ושטח של כ- 1,500 מ"ר למסחר (שטח עיקרי). 25% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים, 75% מהדירות יושכרו בשוק החופשי במחיר שוק.

בתום תקופת ההשכרה כאמור, רשאי יהיה הזוכה למכור את הדירות. את השטחים המיועדים למסחר ניתן למכור בתום ההקמה ולאחר האכלוס.

פרטי המקרקעין שעל גביהם יוקם הפרויקט, מספר הדירות, וסכומי הוצאות הפיתוח שיש לשלם לרמ"י:

לתשומת לב המציעים, ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 7.5.2017 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום ב', 8.5.2017 (בין השעות 09:00-12:00).
לצפייה בהודעה המלאה ובשאר הודעות ההבהרה לחץ/י כאן.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

לתשומת לב המציעים, ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 2.4.2017 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום ב', 3.4.2017  (בין השעות 09:00-12:00).
לצפייה בהודעה המלאה ובשאר הודעות ההבהרה לחץ/י כאן.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

לצפייה בסרטון הפרויקט לחחץ/י על התמונה

לצפייה במסמכי המכרז לחץ/י כאן

לצפייה במסמכי התכנית לחץ/י כאן

לצפייה בתמונות והדמיות לחץ/י כאן

לצפייה בהודעות ההבהרה שפורסמו במכרז לחץ/י כאן