מכרז מס' ים/372/2016 -
דירה להשכיר בהדסה הקטנה, ירושלים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות חכירה, להקמת מתחם מגורים הכולל 450 יח"ד ושטח של 6,000 מ"ר למסחר ותעסוקה, ולניהול והפעלה של פרויקט "דירה להשכיר בהדסה הקטנה" – 338 יח"ד להשכרה למשך 20 שנים ו – 112 יח"ד למכירה מיידית
בשכונת קרית יובל בירושלים
מכרז מספר ים/372/2016

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ ביחד עם רשות מקרקעי ישראל  מזמינות בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים בגין המקרקעין שפרטיהם להלן, לצורך תכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים שיכלול 450 יח"ד לפחות, מתוכן 338 יח"ד לפחות תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למשך תקופה שלא תפחת מ- 20 שנה (להלן: "יחידות דיור להשכרה")ושטח של
כ- 6,000 מ"ר למסחר ולתעסוקה. 25% מיחידות הדיור להשכרה תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים, 75% מיחידות הדירות  להשכרה יושכרו בשוק החופשי במחיר שוק.

בתום תקופת ההשכרה כאמור, רשאי יהיה הזוכה למכור את יחידות הדיור להשכרה כדירות מגורים, והכל בהתאם לקבוע בחוברת המכרז על נספחיה.

את יתרת הדירות (112 דירות) ניתן יהיה למכור מיידית, ללא חובת השכרה. את השטחים המיועדים למסחר ותעסוקה ניתן למכור בתום ההקמה ולאחר אכלוס.

פרטי המקרקעין:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

לתשומת לב המציעים, ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 13.8.2017 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 14.8.2017 (בין השעות 09:00-12:00). סעיפים 1.6 ו-12.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם. לצפייה בהודעה המלאה ובשאר הודעות ההבהרה לחץ/י כאן.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

לתשומת לב המציעים, ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 6.8.2017 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 7.8.2017 (בין השעות 09:00-12:00). סעיפים 1.6 ו-12.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם. לצפייה בהודעה המלאה ובשאר הודעות ההבהרה לחץ/י כאן.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

לתשומת לב המציעים, ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 16.7.2017 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 17.7.2017 (בין השעות 09:00-12:00). סעיפים 1.6 ו-12.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם. לצפייה בהודעה המלאה ובשאר הודעות ההבהרה לחץ/י כאן.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

לתשומת לב המציעים, ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 2.7.2017 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 3.7.2017 (בין השעות 09:00-12:00). סעיפים 1.6 ו-12.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם. לצפייה בהודעה המלאה ובשאר הודעות ההבהרה לחץ/י כאן.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

לתשומת לב המציעים, ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 18.6.2017 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 19.6.2017 (בין השעות 09:00-12:00). סעיפים 1.6 ו-12.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם. לצפייה בהודעה המלאה ובשאר הודעות ההבהרה לחץ/י כאן.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

לתשומת לב המציעים, ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 4.6.2017 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 5.6.2017 (בין השעות 09:00-12:00). סעיפים 1.6 ו-12.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם. לצפייה בהודעה המלאה ובשאר הודעות ההבהרה לחץ/י כאן.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

לתשומת לב המציעים, ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 21.5.2017 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום ב', 22.5.2017  (בין השעות 09:00-12:00).
לצפייה בהודעה המלאה ובשאר הודעות ההבהרה לחץ/י כאן.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

לתשומת לב המציעים, ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 23.4.2017 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום ב', 24.4.2017  (בין השעות 09:00-12:00).
לצפייה בהודעה המלאה ובשאר הודעות ההבהרה לחץ/י כאן.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

לצפייה בסרטון הפרויקט לחץ/י על התמונה

לצפייה במסמכי המכרז לחץ/י כאן

לצפייה במסמכי התכנית לחץ/י כאן

לצפייה בתמונות והדמיות לחץ/י כאן

לצפייה בהודעות הבהרה לחץ/י כאן