מכרז מר/182/2016
- הרקפות, ראשל"צ

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png
מכרז מר/182/2016 - "דירה להשכיר ברקפות", ראשון לציון

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות חכירה, להקמת מתחם
מגורים (180 יח"ד) ולניהול והפעלה של פרויקט
"דירה להשכיר ברקפות" – מתחם מגורים להשכרה למשך 20 שנים בשכונת הרקפות בראשון לציון
מכרז מספר מר/182/2016

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ ("החברה") ביחד עם רשות מקרקעי ישראל ("רמ"י") מזמינות בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים בגין מקרקעין הכולל את המגרשים בטבלה להלן לצורך תכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים שיכלול 180 יח"ד בהשכרה ארוכת טווח למשך תקופה שלא תפחת מ- 20 שנה. 25% מיחידות הדיור תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים, 75% מיחידות הדירות יושכרו בשוק החופשי במחיר שוק בתום תקופת ההשכרה כאמור רשאי יהיה הזוכה למכור את יחידות הדיור כדירות מגורים, והכל בהתאם לקבוע בחוברת המכרז על נספחיה.

פרטי המקרקעין שעל גביהם יוקם הפרויקט ומספר הדירות, וסכומי הוצאות הפיתוח שיש לשלם לרמ"י:

לצפייה בסרטון הפרויקט לחץ/י על התמונה

תשומת לב המציעים , ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 18.12.16 (בין השעות 09:00-17:00) ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום ב', 19.12.16 (בין השעות 09:00-12:00).
סעיפים 1.5 ו - 11.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.
כמו כן, פורסמה הודעת הבהרה מס' 5 למציעים. לצפייה בהודעת הבהרה מס' לחץ/י על כפתור "הודעות הבהרה".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

לתשומת לב המציעים , ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 11.12.16 (בין השעות 09:00-17:00) ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום ב',  12.12.16 (בין השעות 09:00-12:00).
סעיפים 1.5 ו - 11.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום ב', 14.11.16.
כמו כן, פורסמה הודעת הבהרה מס' 1 למציעים.  לצפייה בהודעת  הבהרה מס' לחץ/י על כפתור "הודעות הבהרה".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

          

 

ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני: harakafot@aprent.co.il.