חוקים, תקנות
והחלטות

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png
חוקים, תקנות והחלטות

חקיקה

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 222) התשע"ו - 2016 (קרנות ריט להשקעה במקרקעין לדיור להשכרה)

חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965 (התוספת השישית - דיור בהישג יד) 

חוק לקידום בנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד - 2014

חוק לעידוד בניית דירות להשכרה, תשס"ז-2007

חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך), תשע"ב-2012

תקנות הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה)(דיור בהישג יד להשכרה), תשעה 2015

תקנות התכנון והבנייה (אישור מטרה ציבורית), תשע"ה - 2014 (כולל תיקון משנת 2016)

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970- תוספת שלישית

חוק לעידוד השקעון הון, תשי"ט - 1959 (פרק שביעי 1 - הטבות במס לגבי בניינים להשכרה)

חוק מס ערך מוסף, תשל"ו - 1975  (סעיף 31 - פטור לדיור להשכרה)

החלטות מועצת מקרקעי ישראל

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1171 - מכרזים לבניית דירות להשכרה

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1291 - הקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1310 - מסלול יחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה – שלושה מכרזים

החלטה 1414 - הקצאת קרקע לרשויות מקומיות

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1429 - הועדה לתכנון ופיתוח - התאמת מבנה ניהול הנדל"ן בממשלה נוכח משבר הדיור

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1466 - מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה