מכרז מס' מר/331/2019 -
דירה להשכיר - מכבי רמלה

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***


מכרז מס' מר/331/2019 דירה להשכיר במתחם מכבי רמלה

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך  22.4.2020.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 29.06.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.