הודעות
הבהרה

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

***הודעה***

מכרז מס' תא/95/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך במתחם מכבי יפו בתל אביב-יפו

ועדת המכרזים מודיעה על השהיית המכרז שבנדון עד להודעה חדשה שתפורסם על ידי ועדת המכרזים.

 ועדת המכרזים תשוב ותפרסם הודעה למציעים, כאשר תתקבל החלטה בדבר חידושו של המכרז.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 1    PDF_2  נספח א(22) - טבלת מחזיקים

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 2

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 3

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 4

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 5