מכרז תא/167/2017 -
"דירה להשכיר בחולון"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות חכירה, להקמת מתחם מגורים הכולל 42 יח"ד, ולניהול והפעלה של פרויקט "דירה להשכיר בחולון" להשכרה למשך 20 שנים בשכונת תל גיבורים בחולון
מכרז מספר תא/167/2017
 

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ ("החברה") ביחד עם רשות מקרקעי ישראל ("רמ"י") מזמינות בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים בגין המקרקעין שפרטיהם להלן, לצורך תכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים שיכלול 42 יח"ד לפחות, שתיועדנה להשכרה ארוכת טווח למשך תקופה שלא תפחת מ- 20 שנה. 25% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים, 75% מהדירות יושכרו בשוק החופשי במחיר שוק.

בתום תקופת ההשכרה כאמור, רשאי יהיה הזוכה למכור את הדירות.

 

פרטי המקרקעין שעל גביהם יוקם הפרויקט, מספר הדירות, וסכומי הוצאות הפיתוח שיש לשלם לרמ"י:

PDF_2  לצפייה במסמכי המכרז לחץ/י כאן

PDF_2  לצפייה במסמכי התכנית לחץ/י כאן

PDF_2  לצפייה בתמונות והדמיות לחץ/י כאן

PDF_2  לצפייה בהודעות הבהרה לחץ/י כאן