חופש
המידע

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

עפ"י חוק חופש המידע, תשנ"ח – 1998, ניתן לקבל מידע בתחום אחריותה של חברת דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ.

 קבלת המידע מותנית בתשלום אגרה עפ"י תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט – 1999. להלן סכומי האגרות:

אגרת בקשה - 20 ₪
אגרת טיפול -  30 ₪ לכל שעת עבודה, החל מהשעה הרביעית, בכל הקשור באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה.
אגרת הפקה – 0.20 ₪ לכל עמוד צילום , 2.47 ₪ לתקליטור ממחשב.
המגיש בקשה לקבלת מידע, ישלם אגרת בקשה ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 148 ₪.
 תהליך הבקשה: מגיש הבקשה המעוניין בקבלת מידע, יפנה את בקשתו אל:

 גב' עדי שבח - הממונה על יישום חוק חופש המידע, חברת דירה להשכיר- החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ.

דוא"ל: foi@aprent.co.il

כתובת: אפעל 25, ת.ד 3208 , קריית אריה, פתח תקווה, מיקוד 4951125

טל: – 03-7900500

פקס: – 03-7900529

 **יש לוודא טלפונית קבלת הבקשה. 

אמצעי תשלום:  תשלום האגרה יתבצע באמצעות העברה בנקאית על פי הפרטים הבאים:

 בנק לאומי (10) סניף עסקים תל אביב (800)  מס' חשבון 52932000, שם החשבון: חברת דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ.

** לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח אישור בדבר ההעברה לגב' עדי שבח, על פי הפרטים לעיל.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2   דו"ח שנתי - 2018