הקוד
האתי

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ  הינה חברה ממשלתית, בבעלות מלאה של מדינת ישראל, אשר הוקמה על פי החלטות ממשלת ישראל, לשם קידום נושא הדיור בישראל ובכלל זה הקמת דירות להשכרה. כל זאת במסגרת הפרויקט הלאומי לדיור.

דירה להשכיר מחויבת לפעול ביושר, בהגינות ותוך הקפדה על תרבות ארגונית ועסקית נאותה.

על פי תפיסת החברה, התנהגות על פי קוד התנהגות אתי תקין, הינה בעלת חשיבות מכרעת לרכישת אמון הציבור, כמו גם אמון לקוחותיה, שותפיה לעשייה, ספקיה ועובדיה והיא מהווה מפתח לקיומה של החברה ולהצלחתה בטווח הארוך.

קוד אתי זה, אומץ על ידי החברה והוא מציג את מערכת הערכים והעקרונות המנחים אותה ואשר על פיהם היא פועלת, בהתנהלותה השוטפת ובבואה לבסס תרבות ארגונית ערכית ניאותה.

יישום העקרונות הקבועים בקוד האתי, הוא תנאי הכרחי לביסוס מעמדה של החברה כגורם ממלכתי מרכזי, משפיע, אמין, ערכי ומוסרי בתחומים בהם היא פעילה.  

לצפייה בקוד האתי לחוץ/י כאן