מכרז מספר ים/192/2019 "דירה
להשכיר בכרמי גת"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

------------------------------------------------------------- 

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' ים/192/2019 -  פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בכרמי גת

 ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 30.12.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.