מכרז מס' תא/486/2018 -
"דירה להשכיר בשלום" ת"א

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

לתשומת לב המציעים, כפי שפורסם בחוברת המכרז,  המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 9.9.2019
בשעה 12:00 בצהריים.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מכרז מס' תא/486/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך במתחם "דירה להשכיר בשלום" בתל אביב 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 29.7.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' תא/486/2018- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך וחזית מסחרית במתחם "דירה להשכיר בשלום" בתל אביב

 ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 10.3.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 20.5.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.