מכרז מס' מר/345/2018 -
"דירה להשכיר בצריפין"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/345/2018 -  פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בבאר יעקב

 ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתרי האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 3.11.2019.   

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 23.12.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/345/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בבאר יעקב

 ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתרי האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 24.07.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 23.09.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/345/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בבאר יעקב

 ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 28.3.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 27.5.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.