מכרז מס' 003/2018
לבחירת יועצי ליבה

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

PDF_2  מודעת המכרז

PDF_2  חוברת המכרז

PDF_2  הסכם התקשרות

MS_Excel  אקסל להזנת נתונים

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 1

MS_PowerPoint  מצגת מכנס המציעים

---------------------------------------------------------------------------------------------------------