מכרז מס' 002/2018
לבחירת חברות מתכננות

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

PDF_2  מודעת המכרז

PDF_2  חוברת המכרז

PDF_2  הסכם התקשרות

PDF_2  תעריף תכנון

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 1

MS_PowerPoint  מצגת כנס מציעים

---------------------------------------------------------------------------------------------------------