מכרז מס' 002/2018
לבחירת חברות מתכננות

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png