מסמכי
המכרז

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מסמכי המכרז

 
PDF_2  חוברת המכרז 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני: beit-shemesh@aprent.co.il

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' ים/267/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בשכונת "משקפיים דרום" בבית שמש 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 13.11.2018. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 31.12.2018 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.