מכרז מס' ים/267/2018 -
"דירה להשכיר בבית שמש"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה המלאה לחץ/י על התמונה

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום 27.1.19 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום 28.1.19 (בין השעות 09:00-12:00). העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.  

תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה. 

ביתר המועדים לא חל כל שינוי. 

לצפייה בהודעת ההבהרה לחץ/י כאן 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' ים/267/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בשכונת "משקפיים דרום" בבית שמש 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 13.11.2018. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 31.12.2018 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.