מכרז מס' ים/96/2018 -
"דירה להשכיר באשקלון"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

___________________________________________________________________________________________

ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א' 30.12.2018 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 31.12.2018 (בין השעות 09:00-12:00). העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.  

תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.

 ביתר המועדים לא חל כל שינוי.

 לצפייה בהודעה לחץ/י כאן

___________________________________________________________________________________________

ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א' 25.10.2018 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 26.10.2018 (בין השעות 09:00-12:00). העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.  

תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.

 ביתר המועדים לא חל כל שינוי.

 לצפייה בהודעה לחץ/י כאן

___________________________________________________________________________________________

ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א' 28.10.2018 (בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 29.10.2018 (בין השעות 09:00-12:00). העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.  

תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.

 ביתר המועדים לא חל כל שינוי.

 לצפייה בהודעה לחץ/י כאן