מכרז צפ/34/2018 -
"דירה להשכיר בכרמיאל"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א' 22.7.2018 (בין השעות 9:00-17:00 ), ועל
 דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 23.7.2018 (בין השעות 9:00-12:00).
העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.
תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.

לצפייה בהודעת ההבהרה לחץ/י כאן

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א' 24.6.2018 (בין השעות 9:00-17:00 ), ועל
 דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 25.6.2018 (בין השעות 9:00-12:00).
העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.
תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.

לצפייה בהודעת ההבהרה לחץ/י כאן

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

לצפייה בסרטון הפרויקט לחץ/י על התמונה