מכרז מר/287/2017 - "דירה
להשכיר - מכבי רמלה"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות חכירה, להקמת מתחם מגורים
הכולל 300 יח"ד ומבנה ציבור, ולניהול והפעלה של פרויקט
"דירה להשכיר בשכונת מכבי רמלה" להשכרה למשך 20 שנים
מכרז מספר מר/ 287/2017

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ ("החברה")  ביחד עם רשות מקרקעי ישראל ("רמ"י")
מזמינות בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה
לתקופה נוספת של 98 שנים בגין המקרקעין שפרטיהם להלן, לצורך תכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים שיכלול
300 יח"ד לפחות. 200 יח"ד לפחות תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למשך תקופה שלא תפחת מ- 20 שנה, כאשר
25% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים, ו 75%- מהדירות יושכרו בשוק החופשי במחיר שוק.
בתום תקופת ההשכרה כאמור, רשאי יהיה הזוכה למכור את הדירות.
את הדירות במגרש 103 ניתן יהיה למכור באופן מיידי, ללא ייעודן למטרת השכרה.

פרטי המקרקעין:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

פורסמה הודעת הבהרה מס' 9 הכוללת הודעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 17.2.2019

( בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 18.2.2019 ( בין השעות 09:00-12:00).
העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.
תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.
ביתר המועדים לא חל כל שינוי.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

פורסמה הודעת הבהרה מס' 8 הכוללת, בין היתר,הודעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 30.12.2018
( בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 31.12.2018 ( בין השעות 09:00-12:00).
העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.
תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.
ביתר המועדים לא חל כל שינוי.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

פורסמה הודעת הבהרה מס' 7 הכוללת, בין היתר,הודעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 25.11.2018

( בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 26.11.2018 ( בין השעות 09:00-12:00).
העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.
תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.
ביתר המועדים לא חל כל שינוי.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

פורסמה הודעת הבהרה מס' 6 הכוללת, בין היתר,הודעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 26.8.2018
( בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 27.8.2018 ( בין השעות 09:00-12:00).
העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.
תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.
ביתר המועדים לא חל כל שינוי.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

פורסמה הודעת הבהרה מס' 5 הכוללת, בין היתר,הודעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 29.7.2018
( בין השעות 09:00-17:00), ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 30.7.2018 ( בין השעות 09:00-17:00).
העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.
תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.
ביתר המועדים לא חל כל שינוי.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 15.7.2018 ( בין השעות 09:00-17:00),  ועל
דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 16.7.2018 ( בין השעות 09:00-12:00).
העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.
תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.
ביתר המועדים לא חל כל שינוי.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 13.5.2018 ( בין השעות 09:00-17:00),  ועל
דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 14.5.2018 ( בין השעות 09:00-12:00).
העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.
תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.
ביתר המועדים לא חל כל שינוי.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד הראשון להגשת הצעות ליום א', 11.3.2018 ( בין השעות 09:00-12:00),  ועל
דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, ליום ב' 12.3.2018 ( בין השעות 09:00-12:00).
העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.
תשומת לב המציעים שלא חל כל שינוי ביחס למועד תוקפה של ערבות ההצעה.
ביתר המועדים לא חל כל שינוי.