מכרז מר/287/2017 - "דירה
להשכיר - מכבי רמלה"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ ("החברה")  ביחד עם רשות מקרקעי ישראל ("רמ"י")
מזמינות בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה
לתקופה נוספת של 98 שנים בגין המקרקעין שפרטיהם להלן, לצורך תכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים שיכלול
300 יח"ד לפחות. 200 יח"ד לפחות תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למשך תקופה שלא תפחת מ- 20 שנה, כאשר
25% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים, ו 75%- מהדירות יושכרו בשוק החופשי במחיר שוק.
בתום תקופת ההשכרה כאמור, רשאי יהיה הזוכה למכור את הדירות.
את הדירות במגרש 103 ניתן יהיה למכור באופן מיידי, ללא ייעודן למטרת השכרה.

פרטי המקרקעין: