מכרז מר/224/2017 "דירה
להשכיר ברמלה מערב"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות חכירה, להקמת מתחם מגורים הכולל 248 יח"ד, ולניהול והפעלה של פרויקט "דירה להשכיר ברמלה מערב" להשכרה למשך 20 שנים בשכונת "רמלה מערב" ברמלה
מכרז מספר מר/224/2017

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ (להלן: "דירה להשכיר") ביחד עם רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות" או "רמ"י")  מזמינות בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים בתנאים שיהיו נהוגים ברשות במועד החידוש (להלן: "חוזה החכירה"),  בגין השטחים שפרטיהם בעת פרסום המכרז הם כמפורט להלן.

פרטי המקרקעין שעל גביהם יוקם הפרויקט, מספר הדירות, וסכומי הוצאות הפיתוח שיש לשלם לרמ"י: